Au-Sb

T reaction x(Au) x(Sb) w(Au) w(Sb)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
466.8 Liquid + (Sb) => AuSb2 0.3447 0.6553 0.4597 0.5403
353.1 Liquid => Fcc + AuSb2 0.6339 0.3661 0.7369 0.2631