Mg-Sn

T reaction x(Mg) x(Sn) w(Mg) w(Sn)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
562.9 Liquid => Hcp + Mg2Sn 0.8893 0.1107 0.6218 0.378194
203.9 Liquid => Mg2Sn + Beta_Sn 0.0896 0.9104 0.0198 0.980246
13.1 Beta_Sn => Alpha_Sn 7.4E-12 1 1.5E-12 1