Ag-Ga

T reaction x(Ag) x(Ga) w(Ag) w(Ga)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
613.6 Liquid + Fcc => Hcp 0.6947 0.3053 0.7788 0.2212
422.8 Hcp => Liquid + Ag2Ga 0.4400 0.5600 0.5486 0.4514
393.1 Hcp => Ag2Ga + Fcc 0.7434 0.2566 0.8176 0.1824
307.9 Liquid + Ag2Ga => Ag3Ga2 0.1377 0.8623 0.1982 0.8018
29.7 Liquid => Ag3Ga2 + (Ga) 0.0006 0.9994 0.0009 0.9991